algemene voorwaarden

bij uitvoering van trainings-, coachings- en adviesopdrachten

algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings-, coachings- en adviesopdrachten tussen ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.
 3. ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’.

grondslag offertes

 1. Offertes van ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Nimmer kan ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ aansprakelijk gehouden worden voor resultaten van door haar verrichte inspanningen.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de opdrachtgever is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het in opdracht gegevene te accepteren.

overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’.
 2. In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

annulering

 1. In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen opdracht, of een deel van de overeengekomen opdracht, zal de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, voor 100% door ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ in rekening worden gebracht. De reeds vastgelegde tijd in de periode van 4 tot 8 weken na de annuleringsdatum wordt voor 50% in rekening gebracht.
 2. Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
 3. De opdrachtgever heeft het wettelijke recht om de opdracht binnen 14 werkdagen na het tekenen van de opdrachtbevestiging kosteloos te annuleren. Lid 1 en 2 hierboven zijn in dat geval niet van toepassing.

betalingsvoorwaarden

 1. Wijze en tijdstip van facturering geschiedt in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 2. Indien ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’ voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van ‘Eric den Heijer – training, coaching, advies’. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34179904
Amsterdam, 2004